De Geest brengt leven in de brouwerij

Onze tijd is in beweging. Het is dan toch normaal dat ook de Kerk – als instelling en als gemeenschap – in beweging is. Ware dit niet het geval (zoals het helaas gedurende vele jaren gebeurd is), dan hoeven we ons echt ongerust te maken. Immers, waar ‘leven’ is, moet er ‘beweging’ zijn. Dat is ook waar voor het ‘leven’ van de Kerk. Leven is bewegen, groeien, veranderen. Er is in het leven van onze hedendaagse Kerk heel wat in beweging. Goddank! Dat is juist een teken dat ze leeft en dat Gods Geest in haar werkzaam is.

“De wereld loopt vol gedoopten en gevormden, maar waar is de H. Geest?” vroeg paus Johannes XXIII zich af en uit die vraag rees bij hem de beslissing om de Kerk aan te passen aan de noden van deze tijd, zijn ‘aggiornamento’. En we hebben de H. Geest aan het werk kunnen zien tijdens het Tweede Vaticaans Concilie te Rome. En dat werk gaat nog steeds verder in alle hoeken van de wereld en heeft reeds vernieuwing gebracht, maar er is nog zeer veel te doen.

De woorden, die de H. Schrift gebruikt om de H. Geest aan te duiden, betekenen tegelijk verschillende levendige dingen: vurige tongen, vuur, trilling van de lucht, adem, wind, storm. De H. Geest is dus geen windstilte of stilstand. Integendeel! Hij is beweging en beroering en ‘waait waar hij wil’. En het ergste dat de Kerk kan overkomen is die Geest aan banden te willen leggen; want dat is ‘een zonde tegen de H. Geest’. ‘De H. Geest brengt leven in de brouwerij’.

Hier moet ik denken aan het scheppingsverhaal (Gen 2, 7). De mens is nog maar pas gevormd uit kleiaarde en ligt daar nog levenloos op de grond. Maar toen blies God in een ademstoot Zijn eigen levendmakende Geest in de neusgaten van de mens. En de mens stond op en was er. Een prachtig verhaal om duidelijk te maken dat de Geest de overgang verwekt van dood naar leven, van berusting naar verwachting en inzet, van apathie naar geloof en hoop. Daarom ook mogen mensen, die die Geest te pakken hebben, niet ‘bij de pakken blijven zitten’. Zij lopen niet voor niets ‘met de levensadem van God in de neusgaten’. Zo presenteert zich de H. Geest als ‘God zelf werkzaam in mensenlevens’.

 

Dat is ook wat zich heeft voorgedaan in het gebeuren van de uitstorting van de Geest op die eerste Pinksterdag (Hand 2, 1-13). De leerlingen van Jezus waren toen samen als bange mensen; want hun Meester was nog niet lang geleden gekruisigd, gestorven en begraven. Feit is in elk geval dat die bange leerlingen plots totaal veranderd zijn. ‘Zij werden allen vervuld van de heilige Geest’, aldus het verhaal en zij verlaten ‘het huis waar zij gezeten waren’. Zij verheffen hun stem en ‘spreken van Gods grote daden’. Vrijmoedig en niet meer bevreesd getuigen zij nu dat Jezus verrezen is en leeft.

Ja, zo is de H. Geest! Hij kan plots ergens opduiken, waar je het niet verwacht. Wie had Hem trouwens verwacht achter sommige heiligen en achter zovele gewone mensen midden onder ons? Immers, ook vandaag nog worden mensen geïnspireerd door Gods Geest en zetten zij zich ‘be-geest-erd’ in voor Zijn Rijk van liefde en vrede. Het zijn maar gewone mensen, zoals jij en ik, die proberen te leven met de ‘GEESTdrift’ van God. Hij is er: de H. Geest! ‘De H. Geest brengt leven in de brouwerij’.

Om het met Huub Oosterhuis te zeggen: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid’. Maar je moet heel goed toekijken. Het is als met bomen langs de vaart of langs de weg. Als er wind is, kan je aan de bomen zien vanuit welke richting de wind waait. Dan staan ze allemaal in dezelfde richting gebogen.

Wel, ik wens je dat het aan jouw manier van leven te zien is dat je de wind van de H. Geest opvangt. Ik wens je dat men in jou de vruchten van de H. Geest herkent: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid’ (Gal 5, 22-23a).

Dan wordt het Pinksteren alle dagen van jouw leven!

Mark Cornelis

 

Dit is een fragment uit ‘INSPIRATIE & BEZINNING in homilieën voor vandaag’. Het boek bevat 20 verschillende thema’s en is verkrijgbaar bij Mark Cornelis, Minderbroedersstraat 9/0201 te 3000 Leuven of via 016-796305 of cornelis.mark@telenet.be aan slechts 14 euro verzending inbegrepen.

Gepost in