Paasviering 2024

VEERVIERING ZATERDAG 30 MAART 2024

Pasen + Spiritualiteit  in de Bergrede

Inzingen van de nieuwe liederen onder leiding van Willy.

 Welkom: Beste Veervrienden,
Van harte welkom! Fijn dat u er weer allemaal bent in deze viering, waar
wij als zoekende gelovigen bijeen komen om ons te verbinden met de Verrezen Heer.
Kunnen er niet bij zijn: verontschuldigingen

Vergevingsmoment:    

 Laten we het even stil maken om vergeving te vragen en om vergeving te
zenden naar wie we leed berokkenden.

1. Heer ontferm u over ons gebrek aan moed en onze machteloosheid.
sta ons bij en vervul ons met hoop en kracht om tegen onrecht op te
staan. stilte

 2. Heer, open ons hart voor de aanwezigheid van de geest van Jezus.
Leer ons in stilte vertoeven bij het mysterie van het leven: luisteren,                waakzaam worden, aandacht scherpen op wat essentieel is. stilte

3. Heer, leid ons binnen in die mysterievolle stilte waar Gij uw liefde                  openbaart. Stilte geeft ruimte, nieuwe adem, is gaan van duisternis
naar leven in licht en liefde.
Maranatha… Kom, Heer Jezus, kom. stilte

Uitnodiging om in stilte naar buiten te gaan en buiten een ruime cirkel te vormen rond de vuurkorf.

Duiding van het ritueel
In de traditie van het christendom is de liturgie zo opgebouwd vanuit de vasten en de goede week naar de Paasnacht, want daar wordt de hele schepping vernieuwd. In de Paasnacht werden 12  lezingen uit de bijbel voorgelezen, beginnende met  het eerste scheppingsverhaal uit het boek Genesis. Ook het vuur en het water worden gezegend en het vuur van Pasen wordt triomfantelijk de kerk binnen gebracht als het Licht van de Verrezene dat de duisternis verdrijft. In de Paasnacht werden de doopleerlingen in het nieuwe gewijde water ondergedompeld om dan als nieuwe herschapen mensen op te staan.
Daarom staan we nu hier samen.

In de donkerte van de nacht, ontvallen ons houvast en de zekerheden waarmee we ons omringen. Op Stille Zaterdag, dag van twijfel en leegte, staan we stil bij de schepping van hemel en aarde vanuit de oervonk, licht dat kwam in de duisternis.
Als teken daarvan zegenen we het Vuur en ontsteken we de Paaskaars. Daarna wijden we het water met de Paaskaars, water als symbool van alle leven en van onze doop.

Leerling van Jezus worden is een weg van zoeken. Een labyrint lijkt een onoplosbare kluwen maar is een weg naar transformatie, de weg naar je ziel of innerlijke kern.  Daarom stappen we nu door een (eenvoudig) labyrint op weg naar de kern om daar ons lichtje aan te steken aan de Paaskaars en dan gesterkt met dit licht terug naar de wereld te keren.

Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, een lichtend vuur dat nooit meer dooft, dat nooit meer dooft.

Welkom: Nogmaals welkom allemaal, op deze heilige Paasviering

Met de Paaskaars in ons midden mogen wij het vertrouwen sterken dat de Onnoembare ons draagt: vandaag en morgen, in verbondenheid met alle slachtoffers van de rampen in deze wereld en vooral in het geboorteland van Jezus: Palestina, in Oekraïne, in Oost Congo, Haïti en zoveel andere plaatsen.
Deze viering is weer een stap in het verkennen van de Bergrede, aan de hand van het boek De Grondwet voor Geluk. De universele wijsheid van de Bergrede.
Vandaag het laatste hoofdstuk is het thema: de Bergrede, een spirituele revolutie. Een oproep die aansluit bij de Campagne van Broederlijk Delen: nl de 25% revolutie. Het streven naar een fundamentele ommekeer, waarvoor juist een spirituele revolutie nodig is.

Openingslied: Opstaan (strofes 1-2+5)

Inleiding:
Hoe Pasen vieren in een tijd van groeiende polarisering en oorlog, wat bij alle partijen leidt tot demonisering van de ander en het samenleven doet ontaarden in een hel. In zijn boek “het koude Crematorium”  schets Jozef Debreczeni,  een onthutsend relaas van een mens die moet leven als een dier in Auschwitz. Het leven was een hel niet alleen door ontbreken van eten, drinken en sanitair, maar vooral door de strijd voor overleven met de reflex van ieder voor zich. Armen werden tegen elkaar uitgespeeld, door het aanstellen van kapo’s die op de eerste plaats voor zichzelf zorgden en niet vies waren van geweld op medegevangenen. De hel is daar waar geen solidariteit en medeleven meer is .
Waar het gouden kalf van macht en rijkdom aanbeden wordt als hoogste goed, volgen slavernij en mensenoffers.
Tegenover een wereld van meesters en slaven stelt Jezus een ander God en mensbeeld: nl. God een levengevende nabije Vader. Jezus geeft ons in De Bergrede een richtsnoer voor een meer solidaire en vredevolle samenleving. Tegenover onverschilligheid en verharding roept hij op tot zachtmoedigheid en barmhartigheid.
Tegenover meester en slaaf staat de solidaire mens. Maar wie slavernij durft aan te klagen moet bereid zijn daarvan de consequentie te dragen.
Want machtigen die zich tot goden hebben verheven, aanvaarden niet dat ze van hun troon verdreven worden.. ze slaan terug zoals bij Jezus en vele anderen. Wie in Jezus’ spoor gaat en geen kwaad met kwaad wil vergelden, moet bereid zijn kwaad wat hem of haar wordt aangedaan te trotseren en te ondergaan. Neem je kruis op en volg mij zegt Jezus. Daarom herdenken christenen jaarlijks in de goede week zijn intocht in Jeruzalem gevolgd door zijn arrestatie, veroordeling en kruisdood. En is de betekenis van Pasen niet juist  dat wie lijdt omwille van de gerechtigheid, deelgenoot wordt van de lijdende Jezus. Dat wie consequent opkomt voor vrede en gerechtigheid zal blijven leven, ook al is hij gestorven. Hij blijft aanwezig, Presente, zoals ze in Z. Amerika zeggen van hun martelaren als Romero en anderen. Zo is ook de Verrezen Jezus nu aanwezig hier in ons midden, want Hij blijft tot het einde der tijden bij hen die in zijn spoor, mensen bevrijden uit slavernij!

Lezing uit de Naardense bijbel: Joh. 1; 1-16

1:1
Bij het begin
is er het spreken geweest;
het spreken is God nabij geweest,
ja, God is het spreken geweest;

1:2
het is geweest bij begin,
God nabij

1:3
alle dingen zijn daardoor geworden
En buiten dat om
Is niet één ding geworden
Dat geworden is

1:4
Daarin is leven geweest,
En dat leven is
Het licht der mensen geweest;

1:5
het licht schijnt in de duisternis:
de duisternis heeft het niet opgenomen.

1:9
het waarachtige licht
dat iedere mens verlicht, is geweest
komende tot de wereld.

1:10
In de wereld is het geweest
En de wereld is erdoor geworden,
En de wereld heeft hem niet herkend:

1:11
tot het zijne is hij gekomen
En de zijnen hebben hem niet aangenomen;

1:12
maar zovelen hem hebben aangenomen,
Hen heeft hij de volmacht gegeven
Kinderen van God te worden
Zij die geloven in zijn naam;

1:14
Het spreken is vlees en bloed geworden
En heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
Wij hebben zijn glorie aanschouwd,
Een glorie van een eniggeborene
Van bij een vader
Vol van genade en waarheid

1;16
ja, uit zijn volheid hebben wij allen aangenomen, en wel
genade op genade.

 Acclamatie: De Heer is waarlijk opgestaan Alleluja!

Duiding:
De aanhef van het evangelie van Johannes is ook een soort scheppingsverhaal. In den beginne was het woord…of het spreken van God.
Een vriend wetenschapper zegde me vaak dat hij dit een wonderbaar stuk tekst vindt, Woorden die het ontstaan van de wereld lijken te vertolken zoals de kwantum-wetenschappers proberen te doen. Het woord: m.a.w. informatie, wat vlees wordt, m.a.w. materie: zoals Energie omgezet wordt in Materie. Bij Johannes is het spreken van God en de menswording in Jezus’ het bewijs van Gods grenzeloze Liefde. Maar Johannes spreekt ook van de strijd tussen licht en duister, de schepping die haar schepper niet erkent…
In de geschiedenis komen al te vaak de minst zorgzamen, de geweldenaars, aan de macht, en ook vandaag volgen heel wat volksmensen  leiders die de vreemdeling, de vluchtelingen  en kleurling als zondebok uitsluiten. Moeten we weer na 70 jaar vrede ons opmaken voor bewapening en oorlog … weten wij dan niet meer dat oorlog het grootste kwaad is op aarde,  gezien de verwoestingen, gezien al het leed, de trauma’s die nog decennia blijven nazinderen en de eraan verbonden morele schuld….
Door geen enkel humaan, laat staan politiek of economisch doel is deze tol te rechtvaardigen. Oorlog is een razernij die beide partijen moreel ziek maakt. Volgelingen van Jezus staan weer voor grote vragen: oorlog blijven veroordelen en blijven pleiten voor onderhandelen, voor geweldloze weerbaarheid of mee mobiliseren voor wapenwedloop en oorlogsdreiging?Jezus deed permanent een oproep voor recht en gerechtigheid, van de armen eerst, maar ook hij kon geen totale nieuwe rechtvaardige orde realiseren… hij werd uiteindelijk voor zijn oproep tot spirituele revolutie aan het kruis geslagen. Zoals ook Romero, Maarten Luther King en nog dergelijke figuren in de geschiedenis werden omgelegd door de machten van de duisternis.
Met zijn kruisdood werd Jezus deelgenoot van de miljoenen verschoppelingen van deze wereld. En dat is nu de paradox van het christendom: dat ze die vredelievende man, mislukte revolutionair aanzien als de Messias. Want de dienstknecht des Heren, de lijdende dienaar heeft door zijn leven te geven en het lot van de verschopten te ondergaan, Gods oneindige liefde voor de mens geopenbaard en zo een nieuw verbond bezegeld met zijn bloed. Zo biedt hij aan de zachtmoedige gutmenschen  uitzicht dat alleen goedheid redt, dat zij zullen vallen in Gods handen.
Was dat niet de missie van Jezus, duidelijk maken hoe lief God de wereld heeft, opdat wij vanuit verbondenheid met Hem  zouden leven en niet verloren gaan.
Zo begint met Jezus een nieuw verbond, hij is de nieuwe Adam met wie de schepping een nieuwe start kan nemen. Daarom dat Hij onze leidsman kan worden. En wie zijn weg van de Bergrede volgt, werkt mee aan een spirituele hergeboorte, een nieuwe renaissance,  geen revolutie met geweld en dwang maar een revolutie van de liefde. Ze is de vrucht van een innerlijke weg van overgave. Daardoor kan een mens zich verbinden met de dragende grond van het bestaan: het krachtenveld van universele verbondenheid wat groeit in de tijd en voltooid wordt in de eeuwigheid.
Wie de Bergrede neemt als richtsnoer van zijn leven, zal worden wat Jezus noemt “ het zout der aarde”. Mensen bevrijd van angst om hun leven te verliezen. Capabel om het ego los te laten en te komen tot dienstbaarheid in overgave aan het Mysterie, de grond van het bestaan. En daarvan lezen we bij Johannes “Waarachtig uit zijn volheid ontvingen wij allen” genade op genade”..

Lied: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de kracht van mensen
om al het verstoorde en gekwetste
te helen en te voltooien,
en zo het leven op Aarde zinvol te maken.
Ik wil daartoe mijn deel bijdragen
door met zorg en eerbied om te gaan
met iedereen en alles op mijn weg,
door wat mij gegeven is
niet voor mijzelf alleen te houden
maar voorrang te geven aan wie
gekwetst is, vernederd en verdrukt.
In navolging van Jezus
wil ik blijven herhalen dat solidariteit
onze enige hoop is
om zo te komen tot een wereldwijde
warme gemeenschap van vrienden.

Voorbeden met tussenzang: Wek uw kracht en kom ons bevrijden   

 1. Wij bidden voor alle slachtoffers van vervolging en bedreiging. vooral voor mensen in conflictgebieden. Wij bidden om uw vrede en we beseffen dat wij die handen en voeten moeten geven.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

 2. Wij bidden voor een oprecht verlangen naar meer verbondenheid tussen mensen en diverse gemeenschappen. Dat niemand gediscrimineerd of uitgesloten wordt.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

 3. Wij bidden voor onszelf, dat wij geen slachtoffers maken omwille van onze ambitie, hebzucht en hoogmoed. Dat wij kracht en inzicht verwerven door de inspiratie van de Bergrede.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Tafelgebed  : Als Hij is opgestaan  

Jezus heeft het doodlopen van zijn levensopdracht ten volle beseft en heel diep beleefd. Op Witte Donderdag wilde hij nog een laatste maal samen zijn met de zijnen, om duidelijk te maken waar het hem om te doen was. De apostelen snapten er de draagwijdte nog niet van, maar het moet hebben geklonken als een opdracht: ‘Heb elkander lief.’

En bij het breken van het brood en het drinken van de wijn voegde hij eraan toe: ‘Doe dit tot mijner gedachtenis.’ Met andere woorden: ‘Blijf elkander liefhebben, ook als ik er niet meer ben.’

Met die oproep richt hij zich vandaag tot ons om zijn levensproject verder te zetten. Wij worden geroepen om de Jezus van vandaag in ons op te laten staan en zijn weg te gaan tussen de mensen en in de wereld van onze tijd.

Om dat vol te houden, om moed en kracht te putten, moeten we terug naar de bron, naar de oorspronkelijke bezieling, naar het laatste avondmaal, met het breken en delen dat ons is voorgeleefd en dat wij nu als getuigen van de verrezen Heer mogen doorgeven.

V1.       Want als Hij is opgestaan vanavond,
dan ook onze moed om te doen zoals Hij.

V2.       Want als Hij is opgestaan in de vroege ochtend,
dan ook onze wil om hem te volgen.

V1.       Want als Hij is opgestaan,
dan ook ons geloof dat de duisternis niet het laatste woord heeft.

V2.       Want als er iets nieuw is deze dag,
dan is het onze liefde, geboren uit Hem
en bestemd voor de wereld.

V1.       Want als er iets is opgestaan,
dan is het ons antwoord op:
‘Heb elkander lief.’

In de tuin met het lege graf, ervaart Maria van Magdala de kracht
van de Heer, aanzet tot een nieuw begin, vanuit de ervaring dat
liefde sterker is dan de dood. Gaande in zijn spoor, breken we nu het
brood en delen dit met elkaar.

Delen van brood   

Laat ons nu samen de beker drinken en klinken op …
Delen van wijn + klinken

 Onze Vader van alle mensen:

Onze Vader van alle mensen
die zoeken naar gerechtigheid
omdat ze van hun broeders en zusters houden.

Geheiligd zij uw naam
in iedereen die het leven van de arme verdedigt
en eist dat hun waardigheid wordt gerespecteerd.

Uw Rijk kome,
een rijk van liefde en vrijheid,
van broederschap en gerechtigheid.

Uw wil geschiede en daarom
moeten we de handen uit de mouwen steken
om het onrecht aan te pakken.

Geef ons heden ons dagelijks brood
als voedsel voor alle mensen.

En leid ons niet in bekoring van de gevestigde patronen,
de berusting te denken dat we machteloos zijn.

Vader, bevrijd ons van het kwade
en leer ons met heel ons hart
voor een ander klaar te staan.

 Slotgebed:

Moge deze groep een waar spiritueel tehuis bieden aan iedere zoeker.
Moge onze verbondenheid onze harten met vreugdevolle hoop vervullen zodat we steeds opnieuw opstaan tegen onrecht en onmacht
en ons blijven inzetten voor een toekomst zoals gedroomd in de Bergrede van Jezus. Moge wij allen de vreugde van Pasen meenemen in ons hart.

 Slotlied: De steppe zal bloeien

Vredewens
En laat ons nu elkaar de vrede wensen en speciaal een zalige Pasen.

Mededelingen + mandje:

Bronnen:
De grondwet voor geluk ‘Hein Stufkens’
Lied uit Jubilate
Onze Vader: Geïnspireerd op een tekst van Julia Esquivél
Afbeelding: labyrint van Chartres in Frankrijk – ca. 12de eeuw

 

Labyrint